NMCS Stadgar

1. Föreningens namn

Den ideella föreningens firma är "New MINI Club Sweden", kort NMCS, men kan även uttryckas i form av webbadressen www.miniclub.se.


2. Ändamål

NMCS är en ideell förening och har som syfte att
 • främja intresse av och verka för ökade kunskaper inom nya generationens MINI.
 • verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan ägare och andra intresserade medlemmar
 • verka för sammankomster och events där medlemmarna kan mötas, köra bil och diskutera MINI.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.


3. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte där styrelsen så beslutar i sitt konstituerande möte.


4. Föreningens verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår motsvarar kalenderår.


5. Organisation

NMCS är en intresseorganisation där både fysiska personer och juridiska personer kan bli medlemmar. Verksamheten bedrivs av styrelsen och de arbetsgrupper styrelsen utser.

Verksamheten har sin kommunikativa bas i ett diskussionsforum på internet med adressen www.miniclub.se.


6. Medlemskap

Medlemskap erhålles genom att betala medlemsavgiften. Det är dock kostnadsfritt att medverka i diskussioner på klubbens hemsida/forum utan att bli betalande medlem.


7. Medlems åliggande

Medlem kan alla bli förutsatt att de inte medvetet motarbetar föreningens ändamål. Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och beslut, inklusive regler för hemsidans forum.


8. Associerad medlem

Juridisk person som stödjer föreningens syfte kan ansöka hos styrelsen om att bli associerad medlem i föreningen.


9. Medlemsavgift

Föreningen kan ta ut en årlig avgift från dess medlemmar. Avgiftens storlek och omfattning bestäms på stämman.


10. Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen, eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till stämma genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.


11. Styrelsen

Styrelsen skall bestå av en ordförande och tre till sex ledamöter, med upp till fyra suppleanter. Styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter väljes av årsmötet för tiden till dess ordinarie stämma hållits på följande räkenskapsår. Styrelsen ansvarar för att driva föreningen och förvalta dess tillgångar på bästa sätt för att tillvarata föreningens ändamål. Styrelsen skall dokumentera sina beslut. Styrelsens ordförande svarar för att kalla till styrelsemöten. Styrelsen äga beslutsrätt om minst hälften av ledamöterna deltager i ett möte.


12. Arbetsgrupper

Styrelsen kan utse arbetsgrupper. Arbetsgrupperna är direkt underställda styrelsen och ansvarar för de arbetsuppgifter som delegerats till arbetsgruppen. Styrelsen utser arbetsgruppens ordförande som ansvarar för och rapporterar om gruppens arbete till styrelsen. Exempel på sådan grupp kan vara regionsansvariga.


13. Föreningens årsstämma

Föreningen har årsstämma senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
 • Stämmans öppnande.
 • Val av ordförande till stämman.
 • Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare.
 • Val av två justeringsmän.
 • Justering av röstlängd.
 • Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
 • Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns/revisorernas berättelse.
 • Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter.
 • Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.
 • Medlemsavgift.
 • Val av styrelsen ordförande.
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 • Val av revisorer jämte revisorssuppleant.
 • Övriga frågor.
  a) Propositioner från styrelsen
  b) Motioner från medlemmar.
 • Stämmans avslutande. Vid årsstämman har endast fysiska medlemmar rösträtt, en röst per person.


14. Kallelse till stämma

Kallelse till ordinarie årsmöte eller extrastämma görs av styrelsen. Kallelse till stämma sker via e-post samt via annonsering på diskussionsforumet. Kallelse skall vara utsänd senast fyra veckor före stämman. Propositioner ska bifogas kallelsen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före stämman. Styrelsens yttrande över motioner ska utsändas till ledamöter senast 10 dagar före stämman. Även andra meddelanden än kallelse till stämma bringas till medlemmarnas kännedom per e-post eller på annat sätt elektroniskt. Då kallelse till stämman har utgått skall styrelsen omedelbart genom elektronisk post eller genom ordinarie post underrätta revisorerna därom.


15. Revisorer

På ordinarie stämman skall årligen väljas en till två revisorer och en till två suppleanter för tiden intill dess ordinarie stämma hållits på följande räkenskapsår.


16. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser i den form styrelsen beslutar.


17. Årsredovisning

Styrelsen skall senast en månad före ordinarie stämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna.


18. Vinstfördelning

Eventuell vinst i föreningen skall, i enlighet med årsstämmans beslut, föras i ny räkning och/eller fonderas.


19. Stadgeändring

Stadgeändring kan endast ske om den röstats igenom på två på varandra följande stämmor.


20. Upplösning

Föreningen kan upplösas endast genom beslut med stöd av minst 2/3 av de röstberättigade på två på varandra följande stämmor på vars föredragningslista ärendet varit uppfört i samband med kallelsen. Vid föreningens upplösning skall föreningens eventuella behållna tillgångar oavkortat, i nämnd ordning, överlåtas till:
 • Motsvarande intresseorganisation inom eller utom Europa vars främsta ändamål är likstämmigt med denna förenings.
 • Annan verksamhet som främjar ett gott syfte och som av stämman beslutas enhälligt.