handdator

Visa fullständig version : Kallelse NMCS årsmöte kl 18:00 den 6 juli 2014Pierre M
2014-05-30, 17:58
Kallelse NMCS årsmöte kl 18:00 den 6 juli 2014

Vi kommer den 6/7 kl. 18.00 att öppna ett speciellt forum där vi i styrelsen finns tillgängliga mellan 18.00 till 19.00 för en årsstämma.

Vi har ett antal punkter som medlemmar kommer att få rösta igenom. Varje motion till årsstämman får en egen "Poll" i årsstämme-forumet.

För övriga frågor så finns styrelsen tillgänglig live i årsstämme-tråden i forumdelen.

Alla forummedlemmar kan läsa inlägg i årsmötet, men endast betalande kan rösta och skriva i trådarna.

Har du några motioner till mötet skall de vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötets avhållande.

Skicka in din motion via PM till någon av oss i styrelsen (forumnamn anges för smidig PM-hantering):

- KIT
- Hagatorpet
- MadeleineO
- Urban Mini (tf kassör)
- Pierre M
- Scitz0
- JohanW
- Minid

Mvh
Styrelsen
New MINI Club Sweden

Pierre M
2014-06-10, 11:52
DAGORDNING:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande till stämman.

3. Anmälan av stämmo-ordförandens val av protokollförare.

4. Val av två justeringsmän.

5. Justering av röstlängd.

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns
berättelse.

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning
av årets vinst eller förlust.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter.

10. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.
Styrelsen föreslår att styrelseledamöter och revisorer likt tidigare år skall få fritt medlemskap fram till nästa årsmöte.

11. Medlemsavgift.
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften lämnas oförändrad fram till nästa årsmöte.

12. Val av styrelsens ordförande.
Styrelsen föreslår KIT som ordförande - omval på ett år

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelsen föreslår följande styrelseledamöter
Urban Mini, kassör - nyval på ett år
Hagatorpet, medlemsansvarig - omval på ett år
Pierre M, sekreterare - omval på ett år
Scitz0, teknikansvarig - omval på ett år
Noel, styrelseledamot - nyval på ett år
Fredrik, klubbambassadör – nyval på ett år
Styrelsen föreslår JohanW och Minid som suppleanter.

14. Val av revisor.
Styrelsen föreslår MadeleineO som ny revisor!

15. Övriga frågor. a) Propositioner från styrelsen b) Motioner från medlemmar.
Inga propositioner har lagts fram och inga motioner har inkommit.

16. Stämmans avslutande.
Vid årsstämman har endast fysiska betalande medlemmar rösträtt, en röst
per medlemsnamn/forumnamn.

Mvh
Styrelsen
New MINI Club Sweden

Fredrik
2014-07-04, 14:05
Snart dags - på söndag 18:00 kör vi!

Fredrik
2014-07-06, 06:45
Hallå alla betalande medlemmar - ikväll kör vi. Varmt välkomna till NMCS årsmöte ikväll 18:00.