handdator

Visa fullständig version : Kallelse NMCS årsmöte 23/5 2012Björn P
2012-04-22, 16:53
Vi kommer den 23/5 kl. 19.00 att öppna ett speciellt forum där vi i styrelsen finns tillgängliga mellan 19.00 till 20.00 för en årsstämma.

Vi har ett antal punkter som medlemmar kommer att få rösta igenom. Varje motion till årsstämman får en egen "Poll" i årsstämme-forumet.

För övriga frågor så finns styrelsen tillgänglig live i årsstämme-tråden i forumdelen.

Alla forummedlemmar kan läsa inlägg i årsmötet, men endast betalande kan rösta och skriva i trådarna.

Har du några motioner till mötet skall de vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötets avhållande, dvs 9/5 2012 kl. 19.00.
Skicka in din motion via PM till någon av oss i styrelsen (forumnamn anges för smidig PM-hantering):

- JohanW
- Fredrik
- MadeleineO
- Björn P
- Emely&Robert (Robert)
- GustavO


Mvh
Styrelsen
New MINI Club Sweden

Björn P
2012-04-22, 16:54
DAGORDNING:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande till stämman.

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

4. Val av två justeringsmän.

5. Justering av röstlängd.

6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Framläggandet av styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorns
berättelse.

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning
av årets vinst eller förlust.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och ledamöter.

10. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer.

11. Medlemsavgift.

12. Val av styrelsens ordförande.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

14. Val av revisor.

15. Övriga frågor. a) Propositioner från styrelsen b) Motioner från medlemmar.

16. Stämmans avslutande.

Vid årsstämman har endast fysiska betalande medlemmar rösträtt, en röst
per medlemsnamn/forumnamn. //

Björn P
2012-05-09, 18:20
Styrelsens förslag till punkt 12-14 i rött:

12. Val av styrelsens ordförande.
Styrelsen föreslår Johan Wagréus som ny ordförande - omval

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Björn Petersson, sekreterare - omval
Madeleine Olsson, kassör - omval
Robert Lindholm, medlemsansvarig - omval
Ola Ahlman, teknikansvarig - nyval
Gustav Ohlsson, suppleant - omval

*Den kvarvarande styrelsen tackar därmed Fredrik Alexandrow för hans ovärderliga insatser för NMCS fram till nu. Som tack får Fredrik en fin NMCS-t-shirt att hänga upp i klubbens Hall of Fame :)*

14. Val av revisorer jämte revisorssuppleant.
Styrelsen föreslår RobertH till ny revisor för kommande period fram till nästa årsmöte.